Iz stare štampe – Mostar slavi svoje oslobođenje, 1945.

U listu Sloboda, broj 9, od 20. februara 1945. godine objavljen je tekst o proslavi oslobođenja u Drugom svjetskom ratu.

Mostar slavi svoje oslobođenje

Veliki narodni zbor i defile trupa NOV

Poslije skoro četiri godine robovanja i junačke borbe protiv ugnjetača, Mostar je 20. februara, u slobodi, prvi put u svom postojanju, pozdravljajući oslobodioce, sasvim spontano i nedvosmisleno rekao svoju riječ. Mostar je gromoglasno i odlučno izrazio svoju vjernost narodnooslobodilačkoj borbi i novoj Jugoslaviji, i isto tako odlučno osudio izdajnike i reakcionare, neprijatelje naroda i narodne slobode.

U 10 sati prije podne skoro čitav grad je izišao na ulice sa posmatra defile trupa N.O. Vojske, da pozdravi vojsku osloboditeljicu. U svečanom defileu, koji je prošao kroz čitav grad, učestvovale su samo neke jedinice VIII korpusa. Na svečanoj tribini, podignutoj pred “Bristolom”, nalazili nsu se drugovi Petar Drapšin i Vlado Šegrt, kao i načelnik Glavnog štaba Hrvatske Pavle Jakšić, sa svojim štabovima, pored potpredsjednika ZAVNOBIH-a druga Avde Hume i člana predsjedništva ZAVNOH-a druga Vicka Krstulovića, te mnogih drugih predstavnika vojske, jedinstvenog NO fronta i narodne vlasti. Prolazeći pored ove tribine, vojska je pozdravljala prvoborce NO borbe, koji su sa svoje strane, neprestano otpozdravljali.

Naročito srdačno, spontanim i snažnim aplauzom i klicanjem, pozdravljalo je NO vojsku građanstvo Mostara. Građanstvo je imalo prilike da vidi proslavljene ratnike iz I Damatinske proleterske brigade, iz Jedanaeste III Prekomorske i drugih čuvenih dalmatinskih bigada. Odlično opremljena vojska, a najviše brojna odjeljenja teške i lake artiljerije, te blindiranih kola i tenkova, ostavili su vanredan utisak na građane Mostara, kojima je neprijateljska propaganda sasvim drugačije predstavljala narodnu armiju.

Poslije podne, blizu 10.000 ljudi sakupilo se na trgu pred opštinom da saslušaju riječi svojih poznatih prvoboraca i najistaknutijig rodoljuba. Povorke naroda, u prvom redu radništva, rano su počele pristizavati na zborište, noseći mnogobrojne transparente i zastave. Već prije 14 časova prostrani trg bio je potpuno ispunjen.

Veiki narodni zbor otvorio je jedan od najpoznatijih sinova slobodoljubivog Mostara, drug Salko Fejić, potpredsjednik NOF-a za Hercegovinu. On je istakao ulogu Mostara u NO borbi Hercegovine i izrazio uvjerenost u njegovo dosljedno i nepokolebljivo držanje u toku dalje borbe – u toku borbe za učvršćivanje tekovina oslobodilačkog rata, nakon čega je pozvao učesnike zbora da odaju poštu palim borcima… a nakon njega, građanstvu su se obatili ugledni gosti… koji su istakli kako je Mostar u oružanu borbu poslao svoje najbolje sinove, i stvorio prvi partizanski odred u Hercegovini. Kroz blizu četiri godine borbe, Mostar je dao stotine svojih najboljih sinova za oslobođenje Jugoslavije, na čelu sa Mujom Pašićem, Karlom Batkom i dr. Mujićem… Mostarski borci su imali značajnu ulogu u stvaranju X hercegovačke brigade i njenim značajnim pobjedama po Bosni i Hercegovini, a posebno su borci Mostarskog bataljona imali značajnu ulogu u toku pete neprijeteljske ofanzive. Sinovi Mostara su svojom hrabrošću i odlučnošću uvijek služili kao primjer, a Mostar će nastaviti putem njegovih najboljih sinova koji su dali svoje živote za slobodu domovine. Okupljenom građanstvo je pozdravio i predstavnik savezničke misije pri VIII Korpusu .

Zaključujući zbor, drug Salko Fejić je predložio narodu da se upute pozdravne depeše Maršalu Titu, AVNOJ-u, ZAVNOBIH-u i Glavnom odboru NOF-a za Bosnu i Hercegovinu, što su prisutni jednoglasno i oduševljeno usvojili.”

prilog: Mostar 1945 i defile jedinica NOV-a

priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Komentariši