Iz stare štampe – List “Bosna”, broj 283, 1871. godine, Bolnica za zaptije, siromašne žitelje i hapsenike u Mostaru (2. dio)

U drugoj polovini devetnaestog stoljeća u Sarajevu je ozlazio list pod nazivom “Bosna”. List je pored vijesti niz Sarajeva redovno objavljivao vijesti iz čitavog vilajeta bosanskoga.

Uz zaglavlju broja 283 je stavljen i datum: utornik 9. i 21. novembra 1871. godine, kao i datum Ramazan 8. Godine 1288., po Hidžretskom kalendaru.

U zaglavlju lista je pisalo:

“Ove novine izlaze u nedelji dana jedanput i staju godišnju godišnje četrdeset groša, na šest mjeseci tridewet groša, na tri mjeseca dvadeset gr., a jedan broj groš van poštarine. Pretplata prima se u ovoj vilajetskoj štampariji. Članci za nauku i umjetnost služeći, primaju se rado za štampanje u ovom listu. Predplatnici van Sarajeva imaju jošte i poštansku taksu platiti.”

U Vilajetskim vijestima je napisan članak o ustanovljenju bolnice za zaptije, siromašne žitelje i hapsenike u Mostaru.

“U Mostaru glavnom mjestu hercegovačkoga sandžaka ustanovljena je jedna bolnica za zaptije i siromašne žitelje i hapsenika. Za nabavljanje potreba te bolnice sastavljena je dosada sredstvom dobrotvornijeh priloga žiteljstva i činovnika suma od 9504 groša i 20 para.

Priznajući da je ova stvar pohvale dostojna i da svi, koji su što priložili blagorodnost zaslužuju, stavljamo ovdje nastavak spiska njihovijeh imena:

Spisak dobrovoljnijeh priloga za bolnicu u Mostaru

Mićović 20

Mijat Gavrilović 15

Anić 20

Risto Opuha 20

Simat Addal Ajdin aga iz

čajkničkoga kadiluka 30

Murat aga Omerović 20

Kadiluk bilećki

Kajmekan Sulejman beg 200

Kadija Smail efendija 100

Malmudir Hafis Muhib ef. 40

Član idare medžl Hamza aga 50

Mumeizi deavi medžlica 120

Taksildar Halil aga 30

Juzbaša Murad aga 100

Buljuk aga Šahir aga 50

Buljuk baša Omer aga 50

Juzbaša Rako 100

Juzbaša Vuko 50

Buljuk baša Rade 50

Džano Branković 20

Asdem aga Mušković 10

Mehmed aga Sarajlija 15

Muhtar Hadžić 10

Mustafa aga Kapudžić 10

Derviš aga Hadžić 7

Hamza Hadžić 5

Hajdar Halil aga 10

Petar aga Jančić 20

Ilija Odavić 6

Svega 1053 groša

Spisak

dobrovoljnijeh priloga za bolnicu u Mostaru

Pivski kadiluk

Kajmekan Mustafa beg 200 gr.

Kadija Mehmed efendija 100

Crkvenički mudir Mehmed aga 75

Malmudir Jusuf efendija 40

Tahrirat ćatib Ahmed efendija 30

Deavićatib Osman efendija 20

Daevi mumeiz Rakim efendija 30

Šćepan aga 30

Radul aga 30

Gligor aga 30

Članovi idare-madžlisa 45

Pandurski buljuk baša Lazo 50

Nikola 50

Dreka 25

Vujata 50

Milisav 50

Pop Datija 10

Jako 10

Jovan Šimo 10

Trebinjski kadiluk

Kajmekan Ragib beg 250

Kadija Ibrahim efendija 140

Hadži Haki beg 30

Muhid beg 25

Malmudir Ibrahim efendija 60

Član idare medžlisa Melenti ef. 40

Mumeiz deavi medžlisa Hadži

Mustafa aga 15

Mehmed beg 20

Mudir sutorinske nahije Hadži

Nazim efendija 50

Karantinski ćatib Numan efendija 20

Tapućatib Smail efendija 15

Sanduk emin Ibrahim efendija 30

Deavi ćatib Šućri efendija 20

Nufus mukaid Muharem efendija 15

Hasan aga Hadžović 10

Rusumat memur Mehmed efendija 15

Hadži Hafis efendija 5

Rusumat memur na Carini

Ahmed efendija 21

Dizdar Smail efendija 15

Rusumat memur na Grabu

Ali efendija 10

Rusumat memur na Poljicu

Ahmed efendija 10

Mumeiz deavi Gašo aga 15

Mumeiz daevi Rado aga 15

Korijenićki jubaša Adem aga 56

Korjenićki juzbaša Abdul aga 25

Ćumski juzbaša Ali aga 30

Žički juzbaša Zako aga 50

Žički juzbaša Trifo aga 50

Kruševački juzbaša Lako aga 60

Sutorinski juzbaša Nikola aga 50

Korjenićki buljuk baša Obren aga 40

Mustafa beg Deftedarević 11

Abdi beg 11

Smail beg Kapetanović 7

Abdi aga Bračković 25

Ibrahim aga 5

Derviš efendija 40

Mahmud aga Đehović 25

Smail aga Hadži Bajramović 5

Hasan aga 5

Sulejman afa 5

Bajo Čaro 20

Vecko trgovac 20

Nikola arnaut 22

Aleksa Arnaut 20

Maksim Palikuća 4

Sava Ćelović 4

Svega 6250 groša

(produžiće se)

Zaglavlje i tekst potiču iz arhive Gazihusrefbegove biblioteke u Sarajevu.

Prilog: Mostar, Glavna ulica, Luka, 1880.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor, Vrančić, Smail Špago

(Nova Sloboda.ba)

Komentariši