Zanimanja ljubuških Bošnjaka pred Drugi svjetski rat

(tekst koji slijedi objavljen je na portalu ljubušaci.com dana 14. auguista 2022. godine, autor je prof. dr. Halid Sadiković, priredio Mithad Muminagić)

U „Stalnom biračkom spisku Bošnjaka Ljubuškog, Gradske, Vitine, Proboja, Radišića i Studenaca“ u periodu od 1936. do 1938. godine“ sačuvanom u arhivi džematskog medžlisa u Ljubuškom koji je sačinio šerijatski sudija Kasim ef. Sadiković, za svakog birača navedeno je i njegovo zanimanje. Pri tome je kadija, znajući odlično materijalno stanje svakog birača, mimo statističkih biltena i drugih izvora, kao osnovni kriterij za zanimanje izabrao osnovni (glavni) izvor prihoda. Kad se iz popisa isključi zanimanje „težak“ (preko 50% birača sa pretežnim prihodom od poljoprivrede), ostaje široka lepeza drugih zanimanja kao bogata građa o životu i radu ljubuških Bošnjaka pred Drugi svjetski rat.

Kafedžije

Zagić Omer Sabita, Alendar Salih r. Šućrije, Alendar Ibrahim r. Mehmeda, Bećirović Hasan r. Ibre, Bećirović Halil r. Ibre, Delalić Smajo Šaćira, Delalić Halil r. Omera, Hrnjičević Fejzo r. Salke, Derić Mehmed r. Salke, Hrnjičević Muharem r. H. Idriza, Lalić Mustafa r. Mehmeda, Konjhodžić Adem, r. Saliha, Mesihović Đulbija, r. Muhameda, Mujezinović Salko r. Mustafe, Mahić Alija r. Huse, Fazlinović Halil, Nović Sabit r. Mustafe, Selimić Halid r. Šemse, Prolić Halil r. Mehmeda, Terzić Šućrija r. Osmana.

Obućari

Mujkić Salih r. Hasana, Nevesinjac Dervo r. Nazifa, Alendar Sulejman r. Ibre, Alendar Salko Mahe, Bilal Fetah r. Halida, Dalipagić Edhem r. Muhameda, Dalipagić Alija r. Izeta, Daupović (Fazlić) Ibrahim r. Šućrage, Fazlinović Ahmed r. Alije, Hajdarović Kasim r. Kodre, Kadragić Mustafa r. Arslana, Ibrulj Omer r. Halida, Ibrulj Ahmed r. Sule, Konjhodžić Tahir r. Hasana, Krehić Fehim r. H. Ibrahima, Mahić Salih Mustafe, Mahić Hasan r. Mustafe, Prolić Habib r. Saliha, Mesihović Osman r. Muhameda, Terzić Ibrahim r. Salke.

Šoferi

Bećirović Haso r. Halila, Bećirović Kasim r. Alije, Bećirović Jusuf Bećirage, Delalić Ahmed Mustafin, Delalić Husein Mustafin, Alendar Mehmed r. Ibre, Hrnjičević Salih r. Ibrahima, Košarić Abdurahman r. Šućrije, Konjhodžić Safet r. Mehmeda, Počijak Mehmed r. Osmana.

Trgovci

Ćerimović Mehmed r. Šaćira, Ćerimović Mustafa r. Šaćira, Češko Ćamil r. Ibre, Ćerimović Nakif r. Šaćira, Dizdarević Tahir r. Ibre, Dizdarević Osman r. Ibre, Delalić Avdo r. Halila, Delalić Munib r. Halila, Gujić Ibrahim r. Hasanage, Gujić Sulejman r. Hasanage, Fazlinović Mehmed r. Muharema, Mujkić Sulejman r. Muharema, Muminagić Ahmed r. Alage, Daupović Imšir r. Alage, Daupović (Fazlić) Agan r. Šućrage, Gujić Alija r. Muhameda, Gujić Džemal r. Muhameda, Gujić Mustafa Alije, Jakić Hajro Alije, Fazlinović Muhamed Ahmedov, Đulić Mehmed Hasana, Jakić Halil r. Salke, Jakić Ibrahim Alije, Konjhodžić Ibrahim r. Salke, Krehić Mehmed r. H. Ibrahima, Lalić Maho r. Hasana, Kadragić Ahmed r. Mujage, Kadragić Šućrija Osmana, Konjhodžić Sabit r. Saliha, Lalić Đulaga r. Muharema, Lalić Džemal Mahin, Mehićević Avdo r. Omera, Mahić Mustafa r. Alage, Mahić Arif r. Ahmeda, Mahić Hajrudin r. Mehmeda, Mušić Smajo r. Muje, Mušić Ahmed r. Muje. Osmić Abdulah r. Šućrije, Sadiković Reško r. Derve, Mušić Atif r. Muje, Muminagić Sulejman Ahmetage, Prolić Sabit r. Ahmeda.

Služitelji

Delalić Hasan r. Alije, Fazlinović Ahmed r. Hasana, Kazaz Ahmed, Salke Bećirović Džemal r. Hasan ef., Bilić Mehmed r. Salke.

Kovači

Ćerimović Husein r. Muhameda, Hajdarović Salko r. Mustafe, Hajdarović Avdo r. Mustafe, Jarić Omer r. Muše, Počijak Mustafa r. Salke.

Zvaničnici

Ćerimović Abdul-Ćerim Ali ef., Mahić Mustafa r. Alage, Muminagić Atif r. Hasan ef., Konjhodžić Ibrahim r. Huseina.

Mesari

Dizdarević Džemil r. Muhameda, Dizdarević Agan r. Ibre, Dizdarević Mujo r. Ibre, Dizdarević Ćazim r. Salke, Dizdarević Ahmed-Rezak r. Ibre, Dizdarević Midhat r. Salke, Fazlinović Muhamed r. Mustafe, Fazlinović Mustafa Ahmedov, Fazlinović Ahmed r. Mustafe, Mahić Salko r. Derve, Mahić Derviš r. Mustafe, Mahić Vehab r. Šaćira, Osmić Sulejman Muhameda, Osmić Muhamed r. Mustafe, Osmić Mustafa Muhameda, Osmić Fahrudin Muhameda, Osmić Osman Muhameda, Osmić Hajrudin Muhameda, Mušić Šućrija r. Salke, Mušić Husein r. Salke, Mehićević Zaim r. Salke, Zagić Kasim r. Ahmeda.

Pisari

Bećirović Sulejman r. Kadrije, Mahić Hasan r. H. Mahmuta, Mahić Džemal r. Alage, Dalipagić Muhamed Šaćira, Mahić Jusuf Zidin r. Salke, Konjhodžić Alija r. Smaje, Osmić Hasan r. Šućrije, Muminagić Sabit r. Abdulaha, Mušić Asim r. M. Mustafe, Zuhrić Alija Mustafe.

Pekari

Delalić Mujo r. Salke, Delalić Šućrija Mujin, Delalić Muharem Mustafin, Gije Salko Zaima, Gije Hasan r. Alije, Hrnjičević Šućrija r. Sabita, Nikšić Avdo r. Sule.

Stražari

Mahić Halid r. Muharema, Đulić Mustafa r. Salke, Hrnjičević Ahmed r. Imšira, Hadžalić Džemal Šaćira (?), Hadžalić Alija r. Mustafe, Hadžalić Mehmed r. Abdurahmana, Konjhodžić Osman r. Muhameda, Bećirović Omer r. Mehe, Orman Abdulah r. Saliha, Orman Ibrahim r. Mehmeda.

Krojači

Bilić Hasan r. Ibre, Hrnjičević Hamid r. Mustafe, Hrnjičević Šaćir r. Pašage, Duvnjak Džemal r. Derve, Muminagić Ibrahim r. Salke, Nović Šućrija r. Mustafe, Šukalić Dervo r. Alije, Mehićević Omer Avdin, Omerhodžić Ibrahim Mustafin, Kadragić Hajro r. Kadrije, Sadiković Nusret r. Faika.

Radnici

Muminagić Asim Mehmeda, Hrnjičević Rešid r. Mahmuda, Mahić Džemal Mujin, Mahić Muhamed r. Derve, Orman Mahmud r. Ahmeda, Nikšić Sulejman, Alije, Nikšić Fehim, Alije.

Brijači

Bećirović Šućrija r. Muhameda, Hajdarović Šućrija r. Ibre, Kadragić Abdulah r. Arslana, Ibrulj Mustafa r. Halida, Osmić Mustafa r. Alije, Češko Ahmed r. Ibre, Sadiković Šerif r. Muharema, Sadiković Fetah r. Faika, Orman Adil r. Ahmeda.

Stolari

Orman Mehmed r. Hamida, Orman Mehmed r. Ahmeda, Mesihović Halid r. Salihage, Mesihović Hasan r. Muhameda, Mesihović Omer r. Muhameda, Mesihović Hasan r. Mehmeda, Mesihović Kasim r. Mule, Mujkić Muharem r. Hasana, Nović Salko r. Zaima, Lalić Hilmo r. Salke, Šukalić Jusuf r. Avdije, Šukalić Ahmed r. Jusufa, Tasliđa Čašif Hasana, Sadiković Murad r. Alage, Omerhodžić Hasan Hamidov, Hafizović Kasim Hasana, Lalić Hilmo Mahin, Korjenić Šerif r. Mehe, Ćerić Hazim Mustafe, Bošnjak Šemso r. Ibre.

Kolari

Mujanović Esad r. Sabita, Lalić Zaim r. Alije, Latić Meho Salke, Konjhodžić Džemal r. Mustafe, Sarajlija Mustafa r. Omera, Sarajlija Sulejman r. Omera, Nikšić Hamid r. Derve, Nikšić Hasan r. Derve.

Vjerski službenici

Sadiković Abdulah ef. r. Ibrišim ef., džem. Imam, Sadiković Hasan ef. r. Muhamed ef., imam, Ćerić Mustafa r. Avde, imam, Tančica Hafiz-Sabit r. Alije, hodža.

Činovnici

Mahić Derviš r. Zaima, Hrnjičević Salih r. Mustafe, Konjhodžić Ćamil r. Mehmeda, Kotlo ing. Salih Hasana.

Trgovački pomoćnici

Mesihović Husein r. Mehmeda, Jakić Mustafa r. Alije.

Gruntovničari

Ćerimović Ahmed r. Šaćira, Sadiković Hasan r. Alage.

Penzioneri

Lalić Mustafa r. Mehmeda, Mehićević Mustafa r. Ahmeda, Orman Ali ef. r. Saliha, Dizdarević Agan r. Ibre, Bećirović Muhamed r. Hasan ef.

Listonoše

Tasliđa Hasan r. Abdulaha, Lalić Omer r. Mehmeda.

Zidari

Ćolić Adem r. Omera, Bilić Ibro r. Muje.

Hotelijeri

Jakić Mustafa r. Alije, Jakić Osman r. Alije.

Šerijatske sudije

Sadiković Kasim ef. r. Ibrišim ef., Mušić Muhamed ef. r. Mustafe.

Sudije

Dizdarević Abdurezak r. Rašid ef., Buturović Hamdi ef.

Putari

Zuhrić Šućrija r. Smaje, Mesihović Ahmed r. Halida.

Učitelji

Konjhodžić Abdulah r. Smaila, Nović Salko r. Mujage.

Druga zanimanja

Nazečić Mustafa r. Halida, šef duhanske stanice

Tasliđa Alija r. Avde, policajac

Ćemalović Hilmija, poslovođa „Bate“

Delalić Hilmo r. Omera, laborant

Delalić Nail Šaćirov, bačvar

Lićah Avdo r. Paše, hamal

Prolić Hasan r. Mehmeda, ašćija

Jakić Ibrahim r. Avde, voćar

Gujić Kasim r. Hasanage, novinar

Dizdarević Ahmed Sabitov, dnevničar

Dizdarević Mustafa r. Hasanage, bilježnik

Arslanagić Arif Ibrahima, nadšumar,

Bilal Šućrija r. Alije, dimnjačar.

Birači Gradske i Proboja su listom težaci, kao i pretežni dio birača Vitine*.

Birači Vitine drugih zanimanja bili su:

Dizdarević Šefkija r. Sule, mesar, Dizdarević Muhamed r. Abdurahmana, bilježnik, Fejzić Selim kovač, Fejzić Avdo Selimov, kovač, Hodžić Izet r. Omera, trgovac, Mesihović Muhamed r. Sabita, brijač, Đikić Hasan, učitelj.

Stalni birački spisak svih pravnih birača glasačkog mjesta Ljubuški, džemata Ljubuški, Sresko vakufsko mearifsko povjerenstvo Ljubuški, izbornog okruga mostarskog. Arhiv Sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva u Ljubuškom.

Ljubuški, 15. marta 1938. Sreski šeriatski sud. Šeriatski. sudija Kasim Sadiković.

ZANIMANJA LJUBUŠKIH BOŠNJAKA PRED DRUGI SVJETSKI RAT – Ljubušaci (ljubusaci.com)

Komentariši