Iz stare štampe: Novo gradsko zastupstvo u Mostaru, 1900.

U časopisu “Bošnjak” od 6. septembra 1900. godine objavljen je tekst o izboru novog gradskog zastupstva u Mostaru:

Novo gradsko zastupstvo u Mostaru. Piše nam naš dopisnik iz Mostara ovo: Visoka zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu je na temelju §§ 4. i 11. općinskoga štatuta blagoizvoljela imenovati za načelnika gospodina Hadži Ahmet bega

Hadžiomerovića, a za podnačenika g. Ivana Bašadura i g. Pavla Mrava; za tim je na temelju §§ 4. i 11. općinskoga statuta imenovala općinskim vjećnicima gg. Muhmed ef Džikića, Memišagu Dadića, Hadži Jusuf ef. Eficu, Avdagu Bakamovića, Ristu Knežića i Ristu Jeremića. Napokon je potvrdila u njihovim mandatima kao gradske vijećnike: gg Hafiz Hasan ef. Draču, Alagu Pekušića, Mujagu Komadinu, Avdagu Čišića, Muhamed agu Arpadžića, Ristu Ivaniševića, Ristu Zeca, Aleksu Petrića, Eduarda Fesslera, Ivana Venturinia i Antu Butigana. Inštalacija novog gradskog zastupstva je takogjer ovbavljena te su načelnik i obadva podnačelnika položili svečanu zakletvu u ruku velmožnog gospodina okružnika barona Pittnera, a iza toga opet svi zastupnici u ruke gradonačelnika.”

u prilogu: izvod teksta iz časopisa, 1900. Stari most 1900. František Topič

priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Komentariši