Kriv je, jer neće da radi!?

Neka stara, drugačija vremena.

Nisi smio da ne radiš. Inače u ćuzu?

Simpatična presuda za
letnje predveče

 

K R I V  J E

 

Što duže vremena
nigde ne radi, a neće ni da se zaposli, već život provodi u besposličenju i
skitnji, viđa se u razna nepoželjna društva, pored toga ima motor koji
nemilosrdno upotrebljava i troši benzin pa se zbog toga

K A Ž NJ A V A

Kaznom lišenja
slobode 90 (devedeset) dana.

 

 

Po predmetu prekršaja NIKOLIĆ NIKOLE iz Beograda
sa stanom u ul.
B.C.A. broj 308, a na osnovu člana 2 tač. 13 Zakona o
prekršajima protiv javnog reda i mira, Povereništvo unutrašnjih poslova NO-a V
reona, donelo je sledeće

R E Š E NJ E

Okr. NIKOLIĆ NIKOLA
iz Beograda, rođen 1926 godine u Beogradu, bez posla, neoženjen, državljanin
FNRJ, pismen, neosuđivan i ne kažnjavan, nije pod istragom

K R I V J E

Što duže vremena
nigde ne radi, a neće ni da se zaposli, već život provodi u besposličenju i
skitnji, viđa se u razna nepoželjna društva, pored toga ima motor koji
nemilosrdno upotrebljava i troši benzin pa se zbog toga

K A Ž NJ A V A

Kaznom lišenja
slobode 90 (devedeset) dana.

Za ovo rešenje
imenovani je dužan da plati na ime takse 50 dinara po tar. br. 8 Zakona o
taksama.

O B R A Z L O Ž E NJ
E

Vođenim izviđajima
kao i saslušanjem okrivljenog, ovo Povereništvo je našlo:

Da imenovani već duže
vremena nigde ne radi već da se bavi skitnjom i besposličarenjem, kao i da se
kreće u razna problematična društva. Pored toga imenovani ima svoj motor koji
nemilosrdno upotrebljava i troši gorivo, odnosno to nije njegov motor već nekog
njegovog druga koji redovno upotrebljava i služi se njegovom šoferskom
dozvolom. To je drug Karinović Uroš sa stanom u ul. Tkovskoj br. 9.

Imenovani se brani da
je na nekoliko mesta pokušavao da se zaposli, pa mu nije uspelo, što mu se
odbrana odbacuje kao neumesna i netačna, pa je Povereništvo i odlučilo kao i u
dispozitivu.

Na ovo rešenje
imenovani ima pravo žalbe Povereništvu unutrašnjih poslova IONO-a grada
Beograda u roku od 8 dana od dana saopštenja ovog rešenja, a preko ovog
Povereništva, s tim što će žalbu taksirati sa trideset dinara u taksenim
markama po tar. br. 5 Zakona o taksama.

Ovo rešenje je doneto
po čl. 141 Osnovnog zakona o prekršajima.

Rešeno u Povereništvu
unutrašnjih poslova NO-a V reona dana 11 januara 1951 pod broj 11009/50

Smrt fašizmu –
Sloboda narodu

 

 

Komentariši